Voorwaarden

De volgende wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing

Algemeen

1.1 Op de IGNITE Award is een wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord gaat met het wedstrijdreglement. Afwijking van het wedstrijdreglement door een deelnemer is niet mogelijk en leidt tot uitsluiting van deelname. In de gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de organisatie van de IGNITE Award.

1.2 De IGNITE Award wordt georganiseerd door stichting Anton Jurgens Fonds. De organisator is tegenover een deelnemer nimmer aansprakelijk. De deelnemers doen bij voorbaat afstand van al hun eventuele rechten richting de organisator.

Voorwaarden voor deelname

2.1 Deelname aan de IGNITE Award is uitsluitend mogelijk voor in Nederland wonende natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar.

2.2 De onderneming moet een sociale onderneming zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de Europese definitie van een sociale onderneming.

2.3 De inzendingen moeten een échte sociale verandering in gang zetten. Een verandering die bovendien op een grotendeels kostendekkende wijze (inkomsten uit commerciële activiteiten/verkoop van producten en/of diensten) wordt bereikt. De focus van de inzendingen kan liggen op één of meerdere van de volgende sociale impact thema’s: arbeidsparticipatie, het bevorderen van sociale cohesie, het tegengaan van eenzaamheid en/of uitsluiting, (mantel)zorgvernieuwing. Inzendingen die zich uitsluitend focussen op de volgende thema’s zijn hiermee uitgesloten van deelname: biosystemen, circulaire economie, cleantech, energie en milieu.

2.4 De inzending voor een social enterprise mag zich in de ideeënfase bevinden, in de startblokken staan of maximaal twee jaar geleden haar marktintroductie (effectieve startdatum van het initiatief dan wel inschrijving bij een kamer van koophandel) hebben gehad.

2.5 De onderneming moet feitelijk in de provincie Gelderland, Overijssel of Noord-Brabant worden gevestigd, of al gevestigd zijn.
2.5.1 Bij reeds bestaande organisaties die deelnemen aan de IGNITE Award, hoeft een bestaande Kamer van Koophandel inschrijving buiten de provincies Gelderland, Overijssel of Noord-Brabant niet aangepast te worden. Wel is het essentieel dat de kernactiviteiten in één van de twee genoemde provincies plaats (gaan) vinden.

2.6 De wettelijke rechtsvorm waarin een entiteit zich wil oprichten, of een reeds bestaande jonge social enterprise zich wil aanmelden, is op het moment van aanmelding voor de IGNITE Award nog niet van belang. Echter ten tijde van het uitkeren van een geldbedrag aan de winnaars van de IGNITE Award moet er wel sprake zijn van een rechtspersoon waarbij de onafhankelijke toetsing en de duurzaamheid van het maatschappelijk rendement passend en formeel is vastgelegd.
2.6.1 Dochterondernemingen van een bestaand bedrijf of een (zorg) organisatie zijn uitgesloten van deelname aan de IGNITE Award. Deelname aan de IGNITE Award is bestemd voor onafhankelijke initiatieven.

2.7 Per deelnemer mogen meerdere inzendingen worden gedaan. Hier is geen maximum aan gesteld. Aan het doen van één of meerdere inzendingen kunnen geen rechten worden ontleend.

2.8 Medewerkers van de Stichting Anton Jurgens Fonds, familieleden van medewerkers en familieleden verbonden aan de Stichting Anton Jurgens Fonds zijn uitgesloten van deelname.

2.9 De persoonlijke details die deelnemers beschikbaar stellen via het inschrijfformulier van de IGNITE Award, als ook de uiteindelijke businessplannen (van genomineerden) worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Deelnemers stemmen in dat zij de gevraagde gegevens correct, naar waarheid, up-to-date en volledig hebben aangeleverd. Het achterhouden van gegevens en/of vermelden van onjuiste gegevens door een deelnemer, met als gevolg een verkeerde voorstelling van zaken resulteert in onmiddellijke uitsluiting.
2.9.1 Blijkt na de prijsuitreiking dat door een deelnemer een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven, dan leidt dit (alsnog) tot diskwalificatie van de winnaar, waarmee alle toegekende en/of reeds uitgereikte geldprijzen komen te vervallen en kunnen worden teruggevorderd. De deelnemers stemmen in met volledige medewerking aan deze terugvordering in het geval daartoe door de organisator wordt besloten.

2.10 Tegen het oordeel van de organisatie van de IGNITE Award en de jury is geen bezwaar of beroep mogelijk. Over de voorwaarden en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Intellectueel eigendom

3.1 De deelnemer garandeert dat zijn of haar inzending(en) het resultaat is/zijn van eigen werk, of dat in het geval dat intellectueel eigendom tot stand is gebracht met behulp van een derde partij, deze toestemming heeft verleend de informatie te gebruiken voor de IGNITE Award inzending.

3.2 De informatie die deelnemers aanleveren in het IGNITE format waarin bij aanmelding antwoord geven wordt op 10 vragen die gaan over de sociale onderneming blijven eigendom van de deelnemers.

3.3 De uiteindelijke businessplannen die de acht genomineerden aan het eind van de IGNITE trainingstraject opleveren en die ter beoordeling gaan naar de jury, blijven eigendom van de genomineerden.

Wedstrijdprocedure

4.1 Deelnemers kunnen zich online aanmelden via het inschrijfformulier op www.igniteaward.nl. Dit formulier is vanaf 1 t/m 30 juni 2021 beschikbaar te vinden op de pagina ‘Aanmelden’. Naast contactgegevens, dienen deelnemers hier de volgende benodigdheden te uploaden: een beknopt businessplan volgens format van de IGNITE Award waarbij deelnemer antwoord geeft op 10 vragen over de onderneming, een videopitch van maximaal twee minuten en cv(s) van management(leden).

4.2 De deelnemers dienen het inschrijfformulier compleet en volgens de gestelde eisen op te stellen. Het ingevulde businessplan volgens format van de IGNITE Award, samen met de videopitch en cv(s) vormen de basis voor de selectie van de acht genomineerden. Inzendingen die buiten de inschrijfperiode (1 t/m 30 juni 2021) en/of die via andere wijze dat het online inschrijfformulier worden ingezonden, worden niet in behandeling genomen.

4.3 Belangrijke nieuwsberichten en bekendmakingen worden zowel geplaatst op www.igniteaward.nl als op de social mediakanalen, die gekoppeld zijn aan de IGNITE Award.

4.4 Voorselectie: Uit alle aanmeldingen selecteert de organisatie van de IGNITE Award de acht meest veelbelovende kandidaten. Hierbij wordt gelet op maatschappelijke, sociale impact in de regio; ondernemerschap en financiële haalbaarheid van de onderneming en het vermogen van de onderneming om haar impact op te schalen in de toekomst. Kandidaten ontvangen uiterlijk 6 juli telefonisch of per e-mail bericht of zij geselecteerd zijn voor de selectiegesprekken op 7 en 8 juli. De afgewezen deelnemers worden per e-mail geïnformeerd over het feit dat zij geen finaleplaats hebben bereikt. Daartoe is geen onderbouwing vereist. Ook is het voor afgewezen deelnemers niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing of hierover te corresponderen.

4.5 De genomineerden worden geacht deel te nemen aan de Business Pressure Cooker die loopt in de periode van woensdag 1 september tot en met donderdag 28 oktober. Gedurende deze periode worden er tevens individuele afspraken gemaakt tussen de genomineerden en hun persoonlijke coach die zij toegewezen krijgen vanuit de IGNITE Award. Ook verlenen genomineerden hun medewerking aan de productie van een persoonlijke bedrijfsfilm. De IGNITE Award stelt hiervoor een videoproducent aan. Aanwezigheid is verplicht op de volgende dagen:

 • wo. 1 & do. 2 september Kickoff 2daagse;
 • di. 14 september workshopdag;
 • do. 23 & vr. 24 september individuele feedbacksessies;
 • vr. 1 oktober workshopdag;
 • ma. 4 oktober workshopdag;
 • ma. 11 oktober workshopdag;
 • di. 12 oktober jurybezoek;
 • wo. 13 oktober jurybezoek;
 • vr. 22 oktober workshopdag;
 • ma. 25 oktober workshopdag – Qualifier.
 • do. 28 oktober finale

4.6 Qualifier: De jury krijgt de definitieve businessplannen van de genomineerden 11 dagen voor de Pitchdag digitaal en in hardcopy toegezonden. De jury beoordeelt de businessplannen aan de hand van de criteria: impact, financiële haalbaarheid en ondernemerschap. Op 25 oktober maakt de jury bekend welke ondernemers er doorgaan naar de finale. Daar maken zij kans op het winnen van de IGNITE Award en een geldprijs van maximaal 100.000 euro.

4.7 Finale: Op donderdag 28 oktober wordt niet alleen de publieksfavoriet bekendgemaakt, waar alle acht genomineerden in meedingen. Ook pitchen de door de jury geselecteerde finalisten hun businessplan aan de vakjury en een publiek van impact investeerders, beleidsmakers, sociaal ondernemers, en mede IGNITE finalisten. Tijdens dit event beoordeelt de jury de pitches en bepaalt wie de winnaar is van de IGNITE Award.

Prijzen

5.1 Het prijzengeld mag alleen worden aangewend door de betreffende winnaars voor de realisatie van hun businessplan en moet geïnvesteerd worden in de verdere ontwikkeling van hun onderneming. Het prijzengeld kan niet worden aangewend voor het aflossen van lopende of nieuw af te sluiten leningen bij andere fondsen, investeerders of banken. De prijzen worden beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de prijswinnaars akkoord gaan met de overeenkomsten uit een toekenningsbrief die na de prijsuitreiking wordt opgesteld door de organisator van de IGNITE Award. Bij het opstellen van de toekenningsbrief wordt uitgegaan van de Europese definitie van een sociale onderneming. Indien er niet aan de voorwaarden uit de toekenningsbrief wordt voldaan, geldt voorwaarde 2.9.1 van het IGNITE Award wedstrijdreglement.

5.2 Om aanspraak te kunnen maken op het prijzengeld dienen winnaars hun bedrijfsactiviteiten (conform het businessplan zoals voorgelegd aan de jury) uiterlijk 1,5 jaar na uitreiking van de IGNITE Award te zijn gestart. Indien dit niet geval is, komt het prijzengeld te vervallen.

5.3 De prijzen zijn niet overdraagbaar.

Publiciteit

6.1 De finalisten die door de organisatie van de IGNITE Award worden geselecteerd, gaan er mee akkoord dat een samenvatting van hun businessplan en de door hen ingezonden videopitch worden gedeeld op www.igniteaward.nl en dat deze informatie gepromoot kan worden op social media en websites van derden.

6.2 Met de inschrijving voor de IGNITE Award, geven deelnemers toestemming, in het geval hij of zij genomineerd dan wel winnaar is, tot belangeloze medewerking aan publiciteit rond de IGNITE Award. Deelnemers stemmen in dat de IGNITE Award eigendomsrecht bezit op beeldmateriaal, foto dan wel video waarin zij als deelnemers te zien zijn. Zij zullen, indien zij gevraagd worden, volledig en belangeloos meewerken aan publicitaire acties van de IGNITE Award of eventuele daarop volgende jaargangen van de IGNITE Award.

6.3 De organisatie van de IGNITE Award is gerechtigd om tijdens de Pitch op donderdag 28 oktober 2021 aan het publiek beknopte mededelingen te doen over de inhoud van de verschillende businessplannen van de finalisten. Tijdens de Pitch dienen de geselecteerde finalisten hun businessplan, ten overstaan van publiek, pers en jury toe te lichten en alle vragen hierover te beantwoorden. De jury van de IGNITE Award is gerechtigd om, naar aanleiding van de businessplannen en pitches, aan de deelnemers vragen te stellen en/of opmerkingen te maken. De organisatie van de IGNITE Award is ten opzichte van een deelnemer niet aansprakelijk voor uitlatingen van de jury.