Voorwaarden

Om deel te nemen aan het IGNITE trainingsprogramma zijn er een aantal voorwaarden waar je als sociaal ondernemer aan moet voldoen. Lees hieronder welke dit zijn.

In het kort:

 • Je zet échte sociale verandering in gang op grotendeels kostendekkende wijze via inkomsten uit commerciële activiteiten/verkoop van producten en/of diensten.
 • Je richt je op één of meerdere van de volgende thema’s:
  • Arbeidsparticipatie
  • Sociale cohesie
  • Eenzaamheid en/of uitsluiting
  • Zorgvernieuwing
 • Je onderneming bevindt zich in de ideeënfase of had maximaal twee jaar geleden haar marktintroductie.
 • Je bent in Nederland gevestigd en voert de activiteiten binnen Nederland uit of je bent daartoe bereid.
 • Jouw sociale onderneming is een onafhankelijk initiatief.
 • Je sociale onderneming hoeft nog geen bedrijf met rechtspersoonlijkheid te zijn bij inschrijving, maar op het moment van het uitkeren van het prijzengeld wel. Op dat moment moet jouw onderneming binnen een stichting, coöperatie of besloten vennootschap gevoerd worden.
 • Je woont in Nederland en bent ouder dan 17 jaar.
 • Je bent geen medewerker van Stichting Anton Jurgens Fonds of een familielid.

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

1. Voorwaarden voor deelname

1.1 De deelnemer aan de IGNITE Award is een sociale onderneming die échte sociale verandering in gang zet en die dit doet op grotendeels kostendekkende wijze via inkomsten uit commerciële activiteiten/verkoop van producten en/of diensten.

1.2 De sociale onderneming richt zich op één of meerdere van de volgende impact thema’s: arbeidsparticipatie, sociale cohesie, eenzaamheid en/of uitsluiting, zorgvernieuwing. Sociale ondernemingen die zich enkel focussen op een van de volgende thema’s zijn daarmee uitgesloten van deelname: biosystemen, circulaire economie, cleantech, energie en milieu.

1.3 De sociale onderneming bevindt zich in de ideeënfase of had maximaal twee jaar geleden haar marktintroductie.

1.4 De sociale onderneming is in Nederland gevestigd en voert haar activiteiten binnen Nederland uit of is daartoe bereid. Sociale ondernemingen die gevestigd of actief zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn daarmee uitgesloten van deelname.

1.5 De sociale onderneming is een onafhankelijk initiatief. Dochterondernemingen van een bestaand bedrijf of een (zorg-)organisatie zijn daarmee uitgesloten van deelname.

1.6 Ten tijde van aanmelden hoeft de sociale onderneming nog geen bedrijf met rechtspersoonlijkheid te zijn. Ten tijde van het uitkeren van het toegekende prijzengeld moet er sprake zijn van een bedrijf met rechtspersoonlijkheid. De sociale onderneming wordt ten tijde van uitkeren van het toegekende prijzengeld gevoerd binnen een bedrijf met een van de navolgende rechtsvormen: stichting, coöperatie of besloten vennootschap.

1.7 Deelname aan de IGNITE Award is uitsluitend mogelijk voor in Nederland wonende natuurlijke personen die ouder zijn dan 17 jaar.

1.8 Medewerkers van de Stichting Anton Jurgens Fonds en hun familieleden alsook familieleden verbonden aan de Stichting Anton Jurgens Fonds zijn uitgesloten van deelname.

2. Wedstrijdprocedure

2.1 Deelnemers melden zich online aan via de inschrijfmodule op www.igniteaward.nl en leveren compleet en volgens de gestelde eisen aan: contactgegevens, aanmeldformulier, een videopitch van maximaal twee minuten, cv(s) van management(leden). Inzendingen die buiten de inschrijfperiode en/of die op een andere wijze dan via de inschrijfmodule worden ingezonden, worden niet in behandeling genomen.

2.2 Selectie Halve Finale: uit alle aanmeldingen nodigt de organisatie van de IGNITE Award impactvolle deelnemers uit voor een selectiegesprek. Hierbij let zij op: impact, financiële haalbaarheid en ondernemerschap. Na afloop van de selectiegesprekken maakt zij bekend welke deelnemers door zijn naar de Halve Finale en het trainingsprogramma zullen volgen. De afgewezen deelnemers worden per email geïnformeerd over het feit dat zij geen plaats binnen het programma hebben bereikt.

2.3 Halve finale – trainingsprogramma: De genomineerden zijn verplicht om alle workshopdagen en individuele sessies van het trainingsprogramma aanwezig te zijn. Zij werken aan hun businessplan en volgen de trainingen en maken tussentijdse afspraken met hun toegewezen coach. Ook verlenen de genomineerden hun medewerking aan de productie van een persoonlijke bedrijfsfilm. De IGNITE Award stelt hiervoor een videoproducent aan. Aan het eind van deze fase leveren de genomineerden een businessplan aan bij de organisatie van de IGNITE Award.

2.4 Selectie Finale: De jury beoordeelt de businessplannen aan de hand van de criteria: impact, financiële haalbaarheid en ondernemerschap. Aan het eind van de Halve Finale maakt de jury bekend welke deelnemers doorgaan naar de Finale. De jury geeft iedere deelnemer die doorgaat naar de finale een individuele opdracht mee waarvan de deelnemer de uitkomsten aan het eind van de Finale, tijdens de jurytour, presenteert middels een pitch.

2.5 Finale: Deelnemers die geselecteerd zijn om deel te nemen aan de finale worden geacht deel te nemen aan alle workshops.

2.6 Prijsuitreiking: Tijdens de Prijsuitreiking dienen de finalisten hun businessplan ten overstaan van publiek, pers en jury toe te lichten en alle vragen hierover te beantwoorden. De jury maakt tijdens het eindevent bekend welke finalisten een prijs winnen.

2.7 Beslissingen van de organisatie en/of een trainer en/of een coach en/of de jury van de IGNITE Award behoeven niet te worden onderbouwd. Ook is het voor (afgewezen) deelnemers niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van de organisatie en/of een trainer en/of een coach en/of de jury van de IGNITE Award of om hierover te corresponderen.

2.8 Deelnemers ontvangen geen onkostenvergoeding of andere vergoeding voor hun inzending en/of deelneming en medewerking aan de activiteiten van de IGNITE Award.

3. Prijzen

3.1 De prijzen worden toegekend en beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de prijs-winnaars akkoord gaan met de voorwaarden die worden vastgelegd in een toekenningsbrief met bijlagen die na de prijsuitreiking worden opgesteld door de organisatie van de IGNITE Award.

De voorwaarden zijn (naar genoegen van de organisatie van de IGNITE Award) onder meer:

 • de sociale onderneming wordt gevoerd binnen een bedrijf met rechtspersoonlijkheid met een van de navolgende rechtsvormen: stichting, coöperatie of besloten vennootschap;
 • de sociale onderneming heeft statutair opgenomen:
  o sociale doelstelling;
  o periodieke, onafhankelijke en deskundige toetsing van de continuïteit van de impact;
  o bescherming van de sociale doelstelling in het financiële beleid;
 • de sociale onderneming dient periodiek te rapporteren aan de organisatie van de IGNITE Award.

Indien niet tijdig en/of niet voldoende wordt voldaan aan de voorwaarden uit de toekenningsbrief met bijlagen zal de prijs niet dan wel niet volledig aan de betreffende prijswinnaar(s) worden uitgekeerd.

3.2 Prijzengeld: De hoogte van het prijzengeld is afhankelijk van het deelnemersveld en de omvang van de onderneming. De jury reikt maximaal drie geldprijzen uit, zijnde: 100.000 euro, 50.000 euro en 30.000 euro.

3.3 Prijswinnaars dienen hun bedrijfsactiviteiten (conform het businessplan zoals voorgelegd aan de jury) uiterlijk een half jaar na uitreiking van de IGNITE Award te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, dan wordt de prijs niet uitgekeerd en dient een eventueel ontvangen prijs direct dan wel op eerste verzoek van de organisatie van de IGNITE Award te worden terugbetaald.

3.4 Blijkt na prijsuitreiking dat door een prijswinnaar een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven, dan leidt dit (alsnog) tot diskwalificatie van de winnaar, waarmee alle toegekende en/of reeds uitgereikte prijzen komen te vervallen en de prijs niet wordt uitgekeerd en eventueel ontvangen prijzen direct of op eerste verzoek van de organisatie van de IGNITE Award dienen te worden terugbetaald. Prijswinnaars stemmen in met en zullen hun volledige medewerking verlenen aan deze terugvordering in het geval daartoe door de organisatie van de IGNITE Award wordt besloten.

3.5 Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.

4. Publiciteit

4.1 Door aanmelding via de inschrijfmodule verklaren de deelnemers zich er mee akkoord dat een samenvatting van hun businessplan en de door hen ingezonden videopitch worden gedeeld op www.igniteaward.nl en dat deze informatie gepromoot wordt op social media en websites van de IGNITE Award en derden.

4.2 Door aanmelding via de inschrijfmodule verlenen de deelnemers toestemming aan de organisator van de IGNITE Award voor het (laten) maken, verzamelen, verwerken en publiceren van foto’s, video’s en ander beeldmateriaal waarop de deelnemers en derden te zien zijn en voor het doen van mededelingen tijdens live events en/of online events over de inhoud van de businessplannen van de deelnemers.

4.3 Door aanmelding via de inschrijfmodule verklaren de deelnemers dat zij hun medewerking zullen verlenen aan publicitaire acties van de IGNITE Award en/of eventuele daarop volgende jaargangen van de IGNITE Award.

5. Intellectueel eigendom

5.1 Door aanmelding via de inschrijfmodule garandeert de deelnemer dat zijn/haar inzending(en) het resultaat is/zijn van eigen werk en dat hij/zij rechthebbende is van het intellectueel eigendom daarvan en verleent de deelnemer uitdrukkelijke toestemming aan de organisator van de IGNITE Award om het werk te gebruiken voor de IGNITE Award, en/of dat in het geval dat de inzending(en) tot stand is/zijn gebracht door of met hulp van een derde, deze derde uitdrukkelijke toestemming aan de deelnemer en de organisator van de IGNITE Award heeft verleend om het werk te gebruiken voor de IGNITE Award.

5.2 Het intellectueel eigendomsrecht van de informatie die de deelnemer aanlevert middels het beantwoorden van de vragen over de sociale onderneming op het aanmeldformulier blijft berusten bij de deelnemer.

5.3 Het intellectueel eigendomsrecht van het businessplan dat de sociaal ondernemer tijdens het IGNITE trainingstraject oplevert blijft berusten bij de deelnemer.

6. Algemeen

6.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van de organisator van de IGNITE Award, gedaan aan of aangegaan met derden. Door deel te nemen aan de IGNITE Award en/of aanmelding via de inschrijfmodule ga je akkoord met deze algemene en/of overige voorwaarden. Afwijking van deze algemene en/of overige voorwaarden door een deelnemer is niet mogelijk en leidt tot uitsluiting van deelname. In de gevallen waarin deze algemene en/of overige voorwaarden niet voorzien, beslist de organisator van de IGNITE Award.

6.2 De IGNITE Award wordt georganiseerd door stichting Anton Jurgens Fonds. De organisator is tegenover een deelnemer of anderen nimmer aansprakelijk voor eventuele schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van medewerkers en bestuurders van de organisator en andere personen die verbonden zijn aan de organisator en van derden die door of vanwege de organisator te werk zijn gesteld of van wier diensten door de organisator gebruik is gemaakt. De deelnemers en anderen doen bij voorbaat afstand van al hun eventuele rechten richting de organisator en bedoelde personen en vrijwaren de organisator en bedoelde personen voor alle eventuele vorderingen en aanspraken van derden.

6.3 De betrokken coaches, trainers en juryleden zijn tegenover een deelnemer of anderen nimmer aansprakelijk voor eventuele schade. De deelnemers doen bij voorbaat afstand van al hun eventuele rechten richting betrokken coaches, trainers en juryleden en vrijwaren hen voor alle eventuele vorderingen en aanspraken van derden.

6.4 Door aanmelding via de inschrijfmodule verklaren de deelnemers dat zij de gevraagde gegevens correct, naar waarheid, up-to-date en volledig hebben aangeleverd. Het achterhouden van gegevens en/of vermelden van onjuiste gegevens door een deelnemer, met als gevolg een verkeerde voorstelling van zaken resulteert in onmiddellijke uitsluiting.

6.5 De organisator van de IGNITE Award is gerechtigd deze algemene voorwaarden en/of overige voorwaarden eenzijdig en zonder toestemming van de deelnemer te wijzigen. De deelnemer is niet gerechtigd een overeenkomst met de organisator vanwege een wijziging van de algemene voorwaarden en/of overige voorwaarden te ontbinden of anderszins te beëindigen.